Volg ons ook op YouTube of Facebook
Wil je er live bij zijn? Check de agenda!

Verlost van Corona - deel II van III

Zo werkt de opstandingskracht


Een van de gelijkenissen waarmee Jezus Zijn eigen lot beschreef, was de graankorrel. 

Johannes 12:23 Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.

Verheerlijking

De discipelen begrepen hier niets van. Zij hadden verwacht dat Jezus hun koning zou worden en het land zou bevrijden van de onderdrukking van de Romeinen. Jezus en Zijn discipelen lijken van verschillende werelden te komen; dat was ook eigenlijk zo. Jezus spreekt over verheerlijking, want zo zag Hij zijn lijdensweg. Voor Hem was de kruisiging een proces van verheerlijking. Voor hem was het duidelijk dat het sterven van de graankorrel, de kracht vrij zou brengen voor Gods plan van vermenigvuldiging.

Proces begrijpen

Vandaag de dag snappen wij nog steeds weinig van Gods proces. Toch is het heel erg duidelijk dat Gods kracht zich alleen kan manifesteren, als we Hem vertrouwen wanneer we het niet begrijpen. Het moment dat we er met ons verstand niet meer bij kunnen, het moment dat dingen anders lopen dan gehoopt, dat is het moment waarop de graankorrel van Gods Woord in ons hart kan sterven om vrucht te dragen of kan wegrotten en vruchteloos blijven. Wanneer we Gods Woord blijven vertrouwen en op Zijn goedheid en verlossing blijven zien, dan kan het Woord sterven en vrucht gaan dragen. Wanneer we de hoop opgeven, gooien we eigenlijk het zaad van Gods Woord weg uit ons hart.

Farao werkt tegen

Mozes werd door God uit de woestijn geroepen om het volk in slavernij te bevrijden. We lezen dan in Exodus 4:31 Het volk nu geloofde, en toen zij hoorden, dat de HERE op de Israëlieten acht geslagen en hun ellende gezien had, knielden zij en bogen zich neder. 

Vol blijdschap zagen ze uit naar verlossing. Maar nadat Mozes naar Farao was gegaan om te eisen dat het volk mocht vertrekken, verzwaarde Farao de taak van de Joodse slaven alleen maar. Exodus 5:18 Nu dan, vooruit, aan het werk! Stro wordt u niet gegeven, maar dezelfde hoeveelheid tichelstenen moet gij leveren.

De Israëlieten begrepen niets van Gods verlossingsproces en de paniek sloeg toe. Exodus 5:21 en zij zeiden tot hen (Mozes en Aäron): De HERE zie op u en oordele, omdat gij ons bij Farao en zijn knechten in een kwade reuk gebracht hebt, waarmee gij hun een zwaard in handen hebt gegeven, om ons te doden.

Clash met duisternis

Zodra God begint met verlossing, manifesteert zich duisternis en tegenstand. Dat is de realiteit van waar we in leven. Maar als we Gods proces blijven omarmen, zullen we Zijn kracht machtig zien in ons leven. Farao verzwaarde de last immers omdat God begonnen was met Zijn verlossingsplan. 

De climax van de clash tussen Farao en Mozes was dat de verderfengel alle huizen langs ging. Gods volk had al een lammetje geslacht per huis en het bloed aan de deurpost gesmeerd. Op die manier droeg het lammetje het verderf en kon God het volk zelfs bevrijden van de slavernij. Pasen is zo het feest van verlossing en een nieuw begin.

Perspectief

In het leven van Jezus zien we ook voortdurend onbegrip van de mensen die Jezus liefhadden. Maria was boos op Jezus omdat Lazarus, haar broer, was overleden. 

Johannes 11:21 Marta dan zeide tot Jezus: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Jezus had een heel ander perspectief en vroeg Maria om haar geloof juist vast te houden, ondanks dat dingen niet gingen zoals zij had gehoopt. Hij vertelde haar dat niets onmogelijks was voor wie in Hem blijft vertrouwen. Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

Onbegrip

Maar ook bij het graf van Jezus, huilde Maria weer. Toen Jezus achter haar stond, dacht ze dat het de tuinman was. Ze snapte niet dat er iets geweldigs was gebeurd.

De discipelen die naar Emmaüs liepen, vertelden Jezus hoe ze teleurgesteld waren. Het was niet gelopen zoals zij hadden verwacht. Lukas 24:21 Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou. Maar met dit al is het thans reeds de derde dag, sinds dit geschied is.

Als dingen niet lopen zoals je zelf had verwacht, als er plotseling duisternis of tegenslag in je leven is, is dat geen reden om te gaan twijfelen aan Gods plan van heerlijkheid en verlossing. Deze discipelen waren zo teleurgesteld dat ze Jezus niet eens herkenden, terwijl Hij met ze mee liep en met ze sprak. 

Als er geen hoop meer is

Het is daarom essentieel dat wij onze les hieruit trekken. Dat wij ons vast blijven klampen aan Gods goedheid, trouw en Zijn Woord in ons hart blijven koesteren. Het proces van Pasen wordt telkens weer herhaald in ons leven en in de wereld. God werkt zijn verlossing uit, maar het is daarbij van cruciaal belang dat wij blijven zien op Hem en op de verlossing die Hij uitwerkt. Juist als dingen anders lopen dan je had verwacht, is God beschikbaar met Zijn opstandingskracht. Als er geen hoop meer is en niets er meer op duidt dat het goed komt, heb je altijd nog het zaadje van Gods Woord in je hart. Het zaadje dat sterft als de omstandigheden jou proberen te overtuigen dat het Woord niet waar is. 

Omarm het proces

Omarm deze Pasen het proces van verlossing en vernieuwing. Zie niet op de duisternis, maar weet dat God verlossing aan het uitwerken is. Stel je vertrouwen op Hem, als nooit tevoren. Zie op naar hem en Hij zal je anders behandelen dan iedereen om je heen

Want wie opziet, zal Zijn redding zien!

Facebook reacties:
Reacties: