Volg ons ook op YouTube of Facebook
Wil je er live bij zijn? Check de agenda!

Protocol COVID-19

Protocol Life Connexion ivm COVID-19

Gemeente: Life Connexion

Versie: 1.3

Datum: 12 juni 2020    

Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. (www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol). Dit gebruiksplan is een uitwerking van dat protocol. 

De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Doelstelling in het algemeen

 • Wij hebben er bewust voor gekozen om ons te conformeren aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Dit doen wij op basis van Romeinen 13:1-3 en I Corinthe 8:13. Wij willen er alles aan doen dat niemand aanstoot aan ons neemt en onze reputatie als Christenen onbesmet blijft. Wij vertrouwen op je begrip en medewerking.

 • Als kerk willen we bovendien onze verantwoordelijkheid nemen in het terugdringen van het virus en het het beschermen van de meest kwetsbaren.

Functies van dit gebruiksplan

 • We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de corona crisis; 

 • De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;

 • Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;

 • Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

Fasering

 • Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 mogen kerkdiensten met een maximum van 30 personen (exclusief medewerkers) gehouden worden. We gebruiken deze periode als oefenperiode waarin we evalueren en bijstellen; 

 • Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 personen (exclusief medewerkers) in het gebouw. 

Algemene afspraken

Onze doelstelling:

 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;

 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden; 

 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;

 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.

Gebruik van het kerkgebouw

Exclusief medewerkers

Het maximum van 30 en 100 mensen is exclusief 'medewerkers'. Medewerkers zijn die mensen die noodzakelijk zijn voor het organiseren van erediensten. Concreet gaat het om de volgende personen: predikant, ouderling, diaken, muzikanten, coördinatoren, technici, de koster. Let er op dat deze groep mensen wel in verhouding staat tot het aantal toegestane bezoekers. Het is nog steeds niet aan te bevelen de grens van de dertig of honderd mensen op te zoeken.

Plaatsing in de kerkzaal

We  hebben een ruime zaal (30x15)  waarin allerlei opstellingen mogelijk zijn, rekening houdend met de 1,5 meter afstand. We hebben losse stoelen en tafels.

Bij binnenkomst wijst een coördinator de mensen een plek. Mensen uit een huishouden mogen bij elkaar zitten.

Capaciteit in een anderhalve meter situatie

 • voor iedere bezoeker dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Dit geven we duidelijk aan

 • we gebruiken tafels waar mensen om heen zitten. 

 • huisgenoten mogen bij elkaar zitten; 

Zalen: normale capaciteit en aangepaste capaciteit 

Zaal

Normaal gebruik

Aangepast gebruik per 1 juni

Aangepast gebruik per 1 juli

Kerkzaal

Kerkdienst

150 zitplaatsen

Kerkdienst  

30 zitplaatsen

Kerkdienst 100 zitplaatsen

Zaal 2

Kinderdienst 

20 kinderen

2 leiders

Geen kinderdienst

Kinderdienst

20 kinderen 

2 leiders

Veel buitenspelen

Zaal 3 

Creche

5 kinderen

2 leiders

Geen creche

Creche

5 kinderen

2 leiders

Gerelateerd aan het gebouw

Routing

 • We zorgen  dat bij binnenkomst bewust aandacht gevraagd wordt voor de gezondheid van mensen (via vloerstickers op de grond, registratie en een persoonlijke vraag)  

 • We gebruiken markeringen en pijlen om de looproutes aan te duiden.

Binnenkomst van kerk en kerkzaal

 • De deuren zijn geopend, zodat mensen geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.

 • Bij de ingang staat een paal met desinfecterend middel.

 • We gebruiken geen garderobe

 • Mensen krijgen hun plek toegewezen door een coördinator

Verlaten van de kerk

 • mensen gaan op aanwijzing van coördinator in kleine groepjes de zaal uit

 • iedereen wordt nogmaals verzocht om niet buiten met elkaar te blijven praten.

 • We schenken geen koffie/thee

Toiletgebruik 

We beperken het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum, door mensen te stimuleren om thuis naar de wc te gaan. In uitzonderingssituatie zijn toiletten beschikbaar. 

Reinigen en ventileren

De kerk wordt gereinigd en geventileerd. 

Algemene richtlijnen voor alle bezoekers:

 • geen handen schudden;

 • regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol;

 • deel materialen (zoals telefoon) niet met anderen;

 • ventileer de ruimte door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. We gebruiken de airco’s niet ivm recirculatie.

Gerelateerd aan de samenkomst:

Zang en muziek

Gezamenlijk zingen is vooralsnog helaas niet mogelijk. 

Uitnodigingsbeleid

Hoe nodigen we uit?

Mensen moeten zich vooraf registreren en worden ontvangen door iemand die controleert of er wel een aanmelding is.

Er staan nooit meer stoelen in de zaal dan het maximaal toegestane aantal.

We laten het welkomstteam de bekende RIVM-vragen stellen: bent u verkouden, hebt u koorts… etc. Bij een ‘ja’, kan de kerkganger de kerk niet betreden.

Taakomschrijvingen

Coördinatoren 

Voor iedere dienst worden een of meer coördinatoren aangesteld. Zij ontvangen mensen en wijzen ze hun plek. Ze zien verder toe op de getroffen maatregelen.

Techniek

 • Er kan op anderhalve meter van elkaar worden gewerkt.

Er is extra aandacht voor ventilatie, schoonmaak en desinfectie

Ventileren: de ramen en deuren staan open

De airco’s worden niet gebruikt ivm recirculatie

Reinigen:

- stoelen en tafels

- toiletten en deurklinken reinigen

Reinigen mengtafel, microfoons, laptop doortechniek team

Zaal afsluiten – ramen kerkzaal blijven open

Communicatie

We communiceren vooral het uitnodigingsbeleid en de algemene huisregels naar gemeenteleden:

 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.

 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

 • Volg de aangewezen looproutes.

 • Zingen is vooralsnog helaas niet toegestaan.

 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren. 

 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.

 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

Dit protocol wordt gepubliceerd op onze website.