Onze bijeenkomst is iedere zondag van 10:15 tot 12:00
kom je ook?

ANBI

Wettelijke publicatieplicht

Transparantie is voor Life Connexion essentieel. Een gebrek aan transparantie is een probleem waar de kerk wereldwijd veel vertrouwen mee heeft verloren. In het kader van de eisen die de overheid stelt aan een ANBI status voldoen wij dan ook van harte aan onze publicatieplicht:

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam
Life Connexion

KVK en/of RSIN nummer
KVK is 50207040 en RSIN is 813790256

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Het herstellen van hoop en waardigheid aan de wereld met woord en daad. Daarbij wil Life Connexion relevant zijn naar iedereen, zonder een compromis aan te gaan met Gods wijsheid, kracht en heiligheid.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Life Connexion richt zich er op een kerk te zijn voor de toekomst, in een maatschappij waar Bijbelse normen en waarden niet meer als vanzelfsprekend zijn. Zij wil een kerk zonder kerkstructuren, zonder beperkende regels en vaste structuren ontwikkelen, met als doel een veilige plek te vormen voor iedereen met interesse in spirituele zaken en persoonlijke groei. Op die manier wil zij een positieve invloed hebben op de samenleving. 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door de voorganger als voorzitter en twee andere gemeenteleden die een vaste aanstelling hebben als secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid
Life Connexion kiest er voor om geen mensen voltijds te onderhouden, maar een team van vrijwilligers te vergoeden voor terugkerende werkzaamheden (binnen de maximale vrijwilligersvergoeding). Aan de hand van de inkomsten wordt daarnaast vastgesteld wat verantwoord is om sprekers en voorgangers te vergoeden. Jaarlijks wordt het budget opgesteld en goedgekeurd door het bestuur en wordt verantwoording afgelegd aan de gemeente voor de inkomsten en uitgaven, door de cijfers publiekelijk te tonen.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Dit afgelopen jaar (2018) stond in het teken van de lancering van het Helemaal Gelukkig programma. Het doel van dit programma is dat het voor iedereen toegankelijk is, ongeacht geloof, achtergrond of sociale status. 

Het accent lag daarnaast vooral op het versterken van de onderlinge relaties, het klaarmaken van de cultuur van de kerk voor mensen die naar een nieuwe manier van kerk-zijn verlangen. Daarbij is het essentieel dat de huidige bezoekers zich niet oordelend opstellen en dat we leren om mensen niet te beoordelen op hun gedrag of waarden in het leven, maar op de waarde die ze hebben als persoon.

Naast de gebruikelijke ondersteuning aan bevriende bedieningen is er daarnaast ook gegeven aan zendingsprojecten in Sir Lanka (Heavena), Terri Savelle Foy (USA), Jim Hockaday Mininstries (USA) en The Jesus Way (Weeshuis in India). In totaal hebben we 13 procent van de inkomsten gegeven, overeenkomstig onze doelstelling. 

De maandelijkse giften zijn iets afgenomen, maar incidentele inkomsten zijn toegenomen ten opzichte van 2017. De uitgaven voor huisvestingen werden volledig gedekt door de inkomsten van het congrescentrum. 

De vereenvoudigde staat van baten en lasten

2018 2017 Budget 2019
Inkomsten € 115.610 € 112.677 € 108.000
Giften aan goede doelen € 14.863 € 14.246 € 12.500
Pastorale bediening € 59.802 € 59.472 € 60.000
Huisvesting € 0 € 0 € 0
Personele kosten en marketing € 27.032 € 19.619 € 27.000
Saldo € 13.913 18.340 € 8.500

Positief resultaat wordt toegevoegd aan reserveringen voor diverse doeleinden (onderhoud gebouw, te verwachte investeringen in inventaris en apparatuur, etc.). Life Connexion heeft als doel een solide fundament te leggen voor de toekomst en de generatie(s) na ons.

Inkomsten komen tot stand door vrijwillige bijdragen van de bezoekers van Life Connexion. Hierbij wordt op geen enkele manier druk uitgeoefend en kan iedereen uit vrije beweging geven. 

Giften aan goede doelen zijn met name aan bevriende organisaties waar we mee samen werken, maar ook aan organisaties die op dat moment een nood hebben (denk aan rampen waarbij giro 555 wordt ingeschakeld, dan zoeken wij ook een manier om betrokken te zijn in het rampgebied).

Pastorale bediening betekent de kern van het werk, het verkondigen van het woord, het organiseren van trainingen en het persoonlijk begeleiden van mensen in nood.

Huisvesting wordt verzorgd door Congrescentrum Connexion Point BV, die het gebouw exploiteert in ruil voor het dragen van de huisvestingslasten. Alle winst van het congrescentrum stroomt automatisch naar Life Connexion, die enig aandeelhouder is van de BV.

Personele vergoedingen zijn reis-, verblijf-, studiekosten die essentieel zijn voor diverse leiders en voorgangers en de vergoedingen voor overige werkzaamheden (zoals kantoor en schoonmaak).

Budget

Maandelijks geven wij een update van de inkomsten, zodat door iedereen kan worden gevolgd of wij een gezonde financiële huishouding hebben. Het jaarbudget is vastgesteld op € 108.000, dit houdt in dat wij gemiddeld € 9.000 per maand aan inkomsten zouden moeten hebben. Wij weten uit de historie dat mei en juni, oktober, november en december maanden zijn die boven het gemiddelde uitkomen, en januari, februari en augustus juist onder het gemiddelde uitkomen. Het budget wordt jaarlijks in november vastgesteld en geaccordeerd door het bestuur.

Budget Actueel
Januari 2019 € 9000 € 5635
Februari 2019 € 9000 € 4696
Maart 2019 € 9000 € 7278
April 2019 € 9000 € 9972
Mei 2019 € 9000 € 8425
Juni 2019 € 9000 € 4038
Juli 2019 € 9000 € 6501
Augustus 2019 € 9000 € 9943
September 2019 € 9000 € 
Oktober 2019 € 9000 € 
November 2019 € 9000 € 
December 2019 € 9000€ 

Volledig beleidsplan

De uitgebreide versie van het beleidsplan kan hier ook worden gedownload als PDF. 'Beleidsplan 2019'