Volg ons ook op YouTube of Facebook
Wil je er live bij zijn? Check de agenda!

ANBI

Wettelijke publicatieplicht

Transparantie is voor Life Connexion essentieel. Een gebrek aan transparantie is een probleem waar de kerk wereldwijd veel vertrouwen mee heeft verloren. In het kader van de eisen die de overheid stelt aan een ANBI status voldoen wij dan ook van harte aan onze publicatieplicht:

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam
Life Connexion

KVK en/of RSIN nummer
KVK is 50207040 en RSIN is 813790256

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Het herstellen van hoop en waardigheid aan de wereld met woord en daad. Daarbij wil Life Connexion relevant zijn naar iedereen, zonder een compromis aan te gaan met Gods wijsheid, kracht en heiligheid.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Life Connexion richt zich er op een kerk te zijn voor de toekomst, in een maatschappij waar Bijbelse normen en waarden niet meer als vanzelfsprekend zijn. Zij wil een kerk zonder kerkstructuren, zonder beperkende regels en vaste structuren ontwikkelen, met als doel een veilige plek te vormen voor iedereen met interesse in spirituele zaken en persoonlijke groei. Op die manier wil zij een positieve invloed hebben op de samenleving. 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door de voorganger als voorzitter en twee andere gemeenteleden die een vaste aanstelling hebben als secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid
Life Connexion kiest er voor om geen mensen voltijds te onderhouden, maar een team van vrijwilligers te vergoeden voor terugkerende werkzaamheden (binnen de maximale vrijwilligersvergoeding). Aan de hand van de inkomsten wordt daarnaast vastgesteld wat verantwoord is om sprekers en voorgangers te vergoeden. Jaarlijks wordt het budget opgesteld en goedgekeurd door het bestuur en wordt verantwoording afgelegd aan de gemeente voor de inkomsten en uitgaven, door de cijfers publiekelijk te tonen.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2022 werd Life Connexion geconfronteerd met de afwezigheid van een van de voorgangers (Gertjan) vanwege ziekte. De overige leden van het leiderschap hebben zijn taken overgenomen tijdens zijn afwezigheid. Deze disruptieve periode heeft er toe geleid dat alle activiteiten opnieuw zijn geevalueerd. De behoefte van de leden en de visie om het land toe te rusten hebben er toe geleid dat de bijeenkomsten anders worden vormgegeven. Er wordt nu twee keer per maand een activiteit georganiseerd, die ook wordt gelivestreamed. Dit wordt ook gepromoot, met name aan het mailbestand van inmiddels ruim 15.000 mensen die zich hebben aangemeld om op de hoogte te blijven.

Omdat het aantal vaste bezoekers is gedaald, zijn de 12 bedieningen (zie pagina 14) aangepast. Indien de bezoekersaantallen toenemen, zullen deze weer meer vorm krijgen.

Er wordt door leden regelmatig een initiatief genomen om samen activiteiten te ondernemen en zo de onderlinge band te versterken. Dit sluit aan bij de visie dat de kerk geen organisatie moet zijn die gerund wordt van bovenaf, maar een gezin die gezond met elkaar functioneert.  

Hierdoor hebben wij het aantal mensen dat betrokken is, voor het tweede jaar in rij, zien toenemen. Het aantal volgers/likes op Facebook is verdriedubbeld naar meer dan 1300, het aantal abonnees op Youtube is gestegen van 2,76K naar 3,10K, en onze live gestreamde evenementen (Uur van meditatie en gebed en Webinars) werden weer door tussen de 1500 en 3000 mensen gevolgd met een totale kijktijd van 18.474 uur (cumulatief).

Eind 2022 werd de Be Still Bijbelse mediatie app beschikbaar gesteld voor de internationale markt. In 2023 zal een promotieplan voor worden uitgewerkt.

De maandelijkse giften waren wederom hoger dan wij hadden gebudgetteerd. Naast de gebruikelijke ondersteuning aan bevriende bedieningen en het zendingsprojecten in India (The Jesus Way kindertehuis) hebben wij ook meerdere projecten kunnen ondersteunen in Oekraïne.

Dankzij Connexion Point hebben wij de afgelopen jaren nauwelijks huisvestingskosten gehad. Er was weer een beperkte omzet, die er voor heeft gezorgd dat de huisvestingskosten gedekt werden en Life Connexion niet bij hoefde te springen en we feitelijk weer een jaar geen huisvestingskosten hebben gehad. Connexion Point is echter nog niet in staat geweest de aangegane lening terug te betalen, omdat daar de middelen voor ontbraken.

De vereenvoudigde staat van baten en lasten


2021

2022*

Budget 2023

Inkomsten

€ 159.166

€ 152.545

€ 108.000

Giften aan goede doelen

€ 33.186

€ 24.101

€ 11.880

Pastorale zorg

€ 67.014

€ 64.191

€ 54.000

Overige bedieningen

€ 3.575

€ 8.727

€ 4.320

Personele kosten

€ 15.986

€ 9.311

€ 16.200

Marketing

€ 11.126

€ 19.348

€ 10.800

 SALDO (reservering)

 € 28.279

 € 26.867

€ 10.800

Life Connexion heeft als doel een solide fundament te leggen voor de toekomst en de generatie(s) na ons.

Inkomsten komen tot stand door vrijwillige bijdragen van de bezoekers van Life Connexion. Hierbij wordt op geen enkele manier druk uitgeoefend en kan iedereen uit vrije beweging geven. Tijdens bijeenkomsten wordt er niet gecollecteerd.

Giften aan goede doelen zijn met name aan bevriende organisaties waar we mee samen werken, maar ook aan organisaties die op dat moment een nood hebben (denk aan rampen waarbij giro 555 wordt ingeschakeld, dan zoeken wij ook een manier om betrokken te zijn in het rampgebied). Recentelijk hebben wij ook bijdragen kunnen geven aan actieve organisaties in het oorlogsgebied in Oekraïne en hulpacties in Syrië en Turkije.

Pastorale bediening betekent de kern van het werk, het verkondigen van het woord, het organiseren van trainingen en het persoonlijk begeleiden van mensen in nood.

Huisvesting wordt verzorgd door Congrescentrum Connexion Point BV, die het gebouw exploiteert in ruil voor het dragen van de huisvestingslasten. Alle winst van het congrescentrum stroomt automatisch naar Life Connexion, die enig aandeelhouder is van de BV.

Personele vergoedingen zijn reis-, verblijf-, studiekosten die essentieel zijn voor diverse leiders en voorgangers en de vergoedingen voor overige werkzaamheden (zoals kantoor en schoonmaak).

Budget

Maandelijks geven wij een update van de inkomsten, zodat door iedereen kan worden gevolgd of wij een gezonde financiële huishouding hebben. Het jaarbudget is vastgesteld op € 108.000, dit houdt in dat wij gemiddeld € 9.000 per maand aan inkomsten zouden moeten hebben. Wij verwachten dat de inkomsten hoger zullen liggen, maar vinden het niet verantwoord om daar nu onze uitgaven structureel op aan te passen. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld en geaccordeerd door het bestuur.


Budget Actueel
Januari 2023 € 9.000 € 6.540
Februari 2023 € 9.000 € 6.556
Maart 2023 € 9.000 € 8.199
April 2023 € 9.000 € 6.521
Mei 2023 € 9.000 € 8.173
Juni 2023 € 9.000 € 7.443
Juli 2023 € 9.000 € 9.784
Augustus 2023 € 9.000 € 5.246
September 2023 € 9.000
Oktober 2023 € 9.000
November 2023 € 9.000
December 2023 € 9.000

*voorlopig saldo

Volledig beleidsplan

De uitgebreide versie van het beleidsplan kan hier ook worden gedownload als PDF. 'Beleidsplan 2023'

Het standaardformulier voor kerkgenootschappen kan hier gedownload worden