Volg ons ook op YouTube of Facebook
Wil je er live bij zijn? Check de agenda!

ANBI

Wettelijke publicatieplicht

Transparantie is voor Life Connexion essentieel. Een gebrek aan transparantie is een probleem waar de kerk wereldwijd veel vertrouwen mee heeft verloren. In het kader van de eisen die de overheid stelt aan een ANBI status voldoen wij dan ook van harte aan onze publicatieplicht:

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam
Life Connexion

KVK en/of RSIN nummer
KVK is 50207040 en RSIN is 813790256

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
Het herstellen van hoop en waardigheid aan de wereld met woord en daad. Daarbij wil Life Connexion relevant zijn naar iedereen, zonder een compromis aan te gaan met Gods wijsheid, kracht en heiligheid.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Life Connexion richt zich er op een kerk te zijn voor de toekomst, in een maatschappij waar Bijbelse normen en waarden niet meer als vanzelfsprekend zijn. Zij wil een kerk zonder kerkstructuren, zonder beperkende regels en vaste structuren ontwikkelen, met als doel een veilige plek te vormen voor iedereen met interesse in spirituele zaken en persoonlijke groei. Op die manier wil zij een positieve invloed hebben op de samenleving. 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur wordt gevormd door de voorganger als voorzitter en twee andere gemeenteleden die een vaste aanstelling hebben als secretaris en penningmeester.

Beloningsbeleid
Life Connexion kiest er voor om geen mensen voltijds te onderhouden, maar een team van vrijwilligers te vergoeden voor terugkerende werkzaamheden (binnen de maximale vrijwilligersvergoeding). Aan de hand van de inkomsten wordt daarnaast vastgesteld wat verantwoord is om sprekers en voorgangers te vergoeden. Jaarlijks wordt het budget opgesteld en goedgekeurd door het bestuur en wordt verantwoording afgelegd aan de gemeente voor de inkomsten en uitgaven, door de cijfers publiekelijk te tonen.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Dit afgelopen jaar (2020) hebben wij ons, mede door de beperkingen rondom Covid-19, gericht op online activiteiten. Hierdoor hebben wij het aantal mensen dat betrokken is, enorm zien toenemen. Het aantal volgers/likes op Facebook is verdriedubbeld naar meer dan 1000, het aantal abonnees op Youtube is gestegen tot 1,43K en onze live gestreamde evenementen (Uur van gebed en Webinars over Gods Economie) werd door gemiddeld meer dan 300 mensen gevolgd. Bovendien waren de reacties uit het hele land zeer positief en hebben we gemerkt dat mensen ons frisse, positieve, overwinnende en gebalanceerde geluid erg waarderen.  

Tevens was 2020 het jaar waarin we verrast werden door de enorme respons op onze Bijbelse Meditaties. We hebben diverse series uitgebracht, nadat de mini-meditaties (aanvankelijk gericht op onze eigen tieners) door meer dan 8000 mensen was beluisterd. De giften die zijn gegeven naar aanleiding van deze meditaties hebben ons in staat gesteld om in zee te gaan met een app-bouwer. Naar verwachting zal deze app in maart in de playstore (Android) en appstore (iOS) te verkrijgen zijn.

De visie om de kerk niet tot een zware belasting te maken voor de leden, maar juist een warm gezin die elkaar aanmoedigt om een verschil te maken in hun eigen wereld, krijgt steeds verder vorm. Ook hier draagt de investering in online activiteiten bij. De kracht, behoefte en vreugde van het elkaar ontmoeten, zullen altijd een cruciale rol spelen. De ontdekte virtuele mogelijkheden zullen dit alleen maar versterken.

Naast de gebruikelijke ondersteuning aan bevriende bedieningen en het zendingsprojecten in India (The Jesus Way), hebben wij diverse projecten in Nederland ondersteund. Doordat de inkomsten aan het eind van het jaar boven onze verwachtingen uitkwamen, hebben wij net geen 10 procent kunnen geven. Wel is er een reservering gemaakt en zal er gekeken worden welke projecten we in 2021 kunnen gaan ondersteunen.  

De maandelijkse giften zijn veel hoger geweest dan wij hadden gebudgetteerd. Dit is grotendeels veroorzaakt door de giften inzake de bijbelse meditaties, maar ook zeker door de toegenomen vrijgevigheid van de vaste donateurs van Life Connexion. Dit heeft ons in staat gesteld om een lening te verstrekken aan Connexion Point die het pand daarmee heeft kunnen renoveren. Dankzij Connexion Point hebben wij de afgelopen jaren nauwelijks huisvestingskosten gehad, maar was er wel sprake van achterstallig onderhoud (zo moest het dank nodig worden vervangen). Doordat de omzet van het Congrescentrum wegviel, hebben wij bij moeten springen. Wij zien dit als een goede investering, omdat het Congrescentrum ook als missie heeft om gastvrijheid te tonen aan de samenleving. Door de verhuur aan een snelteststraat, draait het congrescentrum nu in ieder geval kostendekkend. 

De vereenvoudigde staat van baten en lasten


2019

2020*

Budget 2021

Inkomsten

€ 122.242

€ 173.975

€ 120.000

Giften aan goede doelen

€ 12.734

€ 17.711

€ 13.200

Pastorale zorg

€ 56.280

€ 48.634

€ 60.000

Overige bedieningen

€ 6.386

€ 7.314

€ 4.800

Personele kosten

€ 15.398

€ 16.052

€ 18.000

Marketing

€ 3.363

€ 9.170

€ 12.000

 SALDO (reservering)

 € 28.081

 € 75.094

€ 12.000

Positief resultaat is grotendeels aangewend als lening aan het Congrescentrum Connexion Point en wordt verder toegevoegd aan reserveringen voor diverse doeleinden (te verwachte investeringen in inventaris en apparatuur, etc.). Life Connexion heeft als doel een solide fundament te leggen voor de toekomst en de generatie(s) na ons.

Inkomsten komen tot stand door vrijwillige bijdragen van de bezoekers van Life Connexion. Hierbij wordt op geen enkele manier druk uitgeoefend en kan iedereen uit vrije beweging geven. Tijdens bijeenkomsten wordt er niet gecollecteerd.

Giften aan goede doelen zijn met name aan bevriende organisaties waar we mee samen werken, maar ook aan organisaties die op dat moment een nood hebben (denk aan rampen waarbij giro 555 wordt ingeschakeld, dan zoeken wij ook een manier om betrokken te zijn in het rampgebied).

Pastorale bediening betekent de kern van het werk, het verkondigen van het woord, het organiseren van trainingen en het persoonlijk begeleiden van mensen in nood.

Huisvesting wordt verzorgd door Congrescentrum Connexion Point BV, die het gebouw exploiteert in ruil voor het dragen van de huisvestingslasten. Alle winst van het congrescentrum stroomt automatisch naar Life Connexion, die enig aandeelhouder is van de BV.

Personele vergoedingen zijn reis-, verblijf-, studiekosten die essentieel zijn voor diverse leiders en voorgangers en de vergoedingen voor overige werkzaamheden (zoals kantoor en schoonmaak).

Budget

Maandelijks geven wij een update van de inkomsten, zodat door iedereen kan worden gevolgd of wij een gezonde financiële huishouding hebben. Het jaarbudget is vastgesteld op € 120.000, dit houdt in dat wij gemiddeld € 10.000 per maand aan inkomsten zouden moeten hebben. Wij verwachten dat de inkomsten hoger zullen liggen, maar vinden het niet verantwoord om daar nu onze uitgaven structureel op aan te passen. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld en geaccordeerd door het bestuur.


Budget Actueel
Januari 2022 € 10.000 € 9.819
Februari 2022 € 10.000 € 16.633
Maart 2022 € 10.000 € 5.165
April 2022 € 10.000 € 13.296
Mei 2022 € 10.000
Juni 2022 € 10.000
Juli 2022 € 10.000
Augustus 2022 € 10.000
September 2022 € 10.000
Oktober 2022 € 10.000
November 2022 € 10.000
December 2021 € 10.000

*voorlopig saldo

Volledig beleidsplan

De uitgebreide versie van het beleidsplan kan hier ook worden gedownload als PDF. 'Beleidsplan 2021'

Het standaardformulier voor kerkgenootschappen kan hier gedownload worden