Volg ons ook op YouTube of Facebook
Wil je er live bij zijn? Check de agenda!

Verlost van Corona - deel I van III

Zo vieren we Pasen 2020


We nemen je in 3 delen mee in inzichten over verlossing. Het is bekend dat Jezus onze verlosser is, maar weinig mensen beseffen dat Hij ons ook vandaag wil verlossen van alles wat ons bedreigt. Als je iemand redt uit de oceaan met een boot of een helikopter, is hij of zij verlost van alle gevaren die er waren in de oceaan. Verlossing is altijd compleet en volledig, nooit gedeeltelijk. Toen Jezus aan het kruis stierf, riep Hij luid: “Het is volbracht” en niet “Het wordt vervolgd”. Maar wat betekent dat voor ons vandaag, wat betekent dat voor alles rondom het Coronavirus?

Bemoediging

Kerken, dominees, voorgangers en allerlei mensen brengen bemoedigingen naar buiten. Dat is belangrijk en nodig, maar toch is er een groot verschil qua inhoud. Een dominee uit Krimpen aan de Ijssel verwacht dat God door zal gaan met Zijn oordeel en iedereen zal sterven. Kenneth Copeland haalde Jinek met zijn oordeel over de satan. De meeste kiezen toch voor de insteek dat we vooral God moeten vertrouwen, ons overgeven en Hem op de eerste plaats moeten zetten.

Eenheid

Nog voordat ik je dieper meeneem in Bijbelse inzichten over verlossing, wil ik je oproepen om vooral geen oordeel te hebben over de verschillende mannen en vrouwen Gods die in hun oprechtheid, vanuit hun inzicht, zich inzetten in de geestelijke strijd rondom deze crisis. De één kiest voor een insteek van overgave en berouw, de ander kiest een vrijmoedige insteek door zijn kerk juist open te houden. Maar het aller verdrietigste is dat de strijdkrachten onderling elkaar aanvallen en belachelijk maken. Preteristen kwalificeren bepaalde uitspraken als dwaas en achterhaald en zogenaamde futuristen laten geen spaan heel van preteristen. Het is geen tijd om theologische verschillen te kwalificeren als zinvol en weinig zinvol. Op dit moment gaat het om het toerusten van een wereldbevolking in geestelijke nood, met hoop, geloof en liefde. Laten we in eenheid met elkaar optrekken, en de wereld voorzien van geloof, hoop en licht in deze duistere tijden.

Geestelijke strijd

Het is voor iedereen duidelijk dat er naast een Corona virus een angst en paniek virus rondwaart. Dit virus kan alleen bestreden worden met geestelijke middelen. Paulus zegt niet voor niks:

2 Korinthiërs 10:3-4
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken.

De bolwerken die ontstaan in ons denken, zorgen er voor dat we niet meer helder kunnen nadenken. Hoe heftig dit virus ook toeslaat, hoe verdrietig het ook is dat mensen hier aan overlijden, dat geliefden achterblijven en tragedie gezinnen treft, het sterftecijfer is niet extreem hoger dan in gewone tijden en het virus treft vooral kwetsbare mensen. We hebben inderdaad een tekort aan beademingsapparatuur en IC plekken, en als we dit hadden zien aankomen hadden we maatregelen kunnen treffen. We kunnen onze vingers wijzen, maar als de kerk haar profetische mantel had ontwikkeld, en wij als Christenen onze plek hadden ingenomen in de samenleving, hadden wij het licht en het zout kunnen zijn en deze situatie kunnen zien aankomen. In december 2019 sprak ik uit dat er ruim 3 jaar van enorme voorspoed zou zijn en daarna een crisis. Ik kan heel trots zijn op dit inzicht, maar de opdracht is niet om punten te scoren bij je achterban, maar invloed te hebben in het land.

Sleutels in handen

In de wetenschap dat wij als Christenen de sleutels in handen hebben, laten we met de juiste houding Gods verlossing voor het land verwachten. De mens leeft los van God en het niet najagen van Zijn wijsheid is de oorzaak dat duisternis vrij spel heeft gekregen. China verbiedt nu sinds kort het eten van allerlei gevaarlijke diersoorten, waar God al lang voor heeft gewaarschuwd. Ik zeg niet dat we ons moeten houden aan de wet van Mozes en de voorschriften uit Leviticus, maar wel dat we de wijsheid van de wet moeten doorgronden. Onreine dieren mochten niet gegeten worden omdat ze een gevaar voor de gezondheid inhielden. Dat varkens niet meer in onreinheid leven en daardoor minder risico vormen, houdt niet in dat er geen wijsheid meer is in dit bevel. Hetzelfde geldt voor alle reinigingswetten, waar de mens nu weer naar terugkeert. Maar het allerbelangrijkste is dat wij leren om ons vertrouwen op Gods koninkrijk te vestigen en God te zoeken met ons hele hart.

God wil ons bezoeken

Toen God het volk bezocht in Exodus 19, droeg Hij Mozes op om te zorgen dat het volk zich drie dagen lang heiligde.

Exodus 19:10-11
En de HERE zeide tot Mozes: Ga tot het volk; heilig hen heden en morgen, en laten zij hun klederen wassen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal de HERE nederdalen voor de ogen van het gehele volk op de berg Sinai.

Als God dan uiteindelijk neerdaalt is het een heftig en beangstigend spektakel

Exodus 19:16
En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde.

Uiteindelijk ging Mozes alleen en later met Aaron de berg op in Gods aanwezigheid. Hij was denk ik ook de enige die zonder angst God durfde te naderen. Toch verlangt God er naar dat iedereen in Zijn aanwezigheid durft te komen.

Feest van verlossing

We zijn in de aanloop van het paasfeest, het ultieme feest van verlossing. Maar ook bij dit verlossingsfeest lag altijd al de nadruk op het reinigen van je leven. Voordat Pesach gevierd kon worden, vond er een grote schoonmaak plaats. Bovendien ging men met een olielampje door het hele huis om alles te reinigen en zuurdesem uit het huis te verwijderen. Men zag er enorm naar uit dat er na zeven dagen (na het feest van ongezuurde broden) weer normaal brood gegeten kon worden.

Dit jaar vieren de Joden Pesach op 8 april en wij vieren Pasen op 12 april. Heel de wereld is al stilgezet en het enige dat wij nog moeten doen, is zorgen dat we het zuurdesem uit ons leven hebben verwijderd.

1 Korinthiërs 5:6-8
Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt?

Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

1 Korinhiërs 11:31
Indien wij echter onszelf beoordeelden, zouden wij niet onder het oordeel komen.

Zuurdesem verwijderen is dus een beeld van jezelf onderzoeken of God wel echt je bron van vertrouwen is, of je leven wel gebouwd is op Zijn wijsheid en Zijn principes en of je relatie met Hem inderdaad je hoogste prioriteit is.

Nadat het huis helemaal was schoongemaakt, werd het paaslam geslacht, het bloed aan de deurpost gesmeerd. Dit was een feest dat gevierd werd per gezin. God werd in dit feest verheerlijkt en verlossing manifesteerde zich. Het volk Israël verliet Egypte na het Paasfeest.

Dit is hetzelfde wat God vandaag wil doen. Dit is precies wat beschreven wordt in het bekende gedeelte waarin God herstel en genezing van het land belooft wanneer het wordt getroffen door een pestziekte:

2 Kronieken 7:14
….en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

Karakter van verlossing

Wat vooraf ging aan de wonderbaarlijke verlossing uit Egypte geeft nog meer zicht op de kracht en het karakter van verlossing. We kennen de plagen die over Egypte kwamen en Farao op het punt brachten dat hij Israël liet gaan. Maar we weten ook dat de plagen alleen de Egyptenaren troffen maar niet in het gebied Goshen voorkwamen, waar de Joden woonden. De negende plaag was dikke duisternis, drie dagen lang.

Exodus 10:22-23 En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel, en er was gedurende drie dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. Gedurende drie dagen kon niemand een ander zien, noch van zijn plaats opstaan; maar alle Israëlieten hadden licht, waar zij woonden.

Let op dat er heel duidelijk staat dat het gehele land duisternis had, drie dagen lang. Onlangs hing ik een nieuwe buitenlamp op en haalde ik de stroom er af door de groep uit te schakelen. Inmiddels heb ik stickers bij de groepen, zodat ik niet meer alles hoef te proberen en in een keer de juiste groep uit kan doen. Het hele gezin kon gewoon doorgaan met hun werkzaamheden, niemand had door dat de stroom er af was. Dat gaf mij een leuk voorbeeld over hoe wij aangesloten zijn op een andere groep en niet hetzelfde mee hoeven te maken als de wereld.

Verlossing is voor veel mensen lastig te begrijpen, maar de kern is: Verlossing is compleet, totaal, volledig, nu, direct en beschikbaar voor iedereen. Het feit dat jij er van profiteert en anderen niet, wil niet zeggen dat het zelfzuchtig is, want ook voor anderen is verlossing beschikbaar. Er is geen tekort aan verlossing.

Paaslam is geslacht voor iedereen

Misschien vind je het wel een stap te ver gaan dat wij stellen dat verlossing voor iedereen beschikbaar is, omdat je weet van mensen die overleden zijn aan het Corona virus en die ook goede Christenen waren. Maar het feit dat verlossing beschikbaar is voor iedereen, op elk gebied, te allen tijde, wil nog niet zeggen dat iedereen er ook aanspraak op maakt. Veel mensen zijn zich niet bewust van de beschikbaarheid van verlossing. Daarom is het essentieel dat we dit nieuws gaan verkondigen. Dat we iedereen vertellen dat het Paaslam ook voor hen is geslacht. Dat verlossing ook voor hen beschikbaar is! 

In deel 2 bespreken we hoe je Psalm 91 kunt activeren in je leven en Gods verlossing als een pantser in je leven is, en je beschermt tegen elk onheil!

 

Facebook reacties:
Reacties: